نتایج جستجو برای عبارت :

مداحى ترکى باکویى

بعضی انسان ها
به عده ی دیگر از انسان ها
انسان های دیگری را یادآور می شوند
آن ها که به یاد آورده اند ، غمگین اند
آن ها که یادآور شده اند ، بی خبر
آن هایی هم که در یاد آمده اند
به احتمال زیاد در شهری دور
هیچ چیز را به یاد نمی آورند.
یاشار کمال
 
پانوشت: من ادبیات ترکى و آذرى رو خیلى دوست دارم، یاشار کمال رو هم مثل خیلى از شاعراش خیلى دوست دارم؛ عزیز نسین ، ناظم حکمت. اما متاسفانه شعر ترجمه شده ازش کم پیدا مى کنم.
 
 
دار قالیبافى دستگاهى که جهت بافت قالى از آن استفاده مى شود دار قالى مى نامند و اساس آن چهار چوبى مرکب از دو چوبى مرکب از دو چوب عمودى و دو چوب افقى است که به وسیله اتصالاتى در یکدیگر چفت و بسته مى شوند. اجزاء اصلى:o سردار و زیردار: عبارتند از دو تیر افقى موازى با زمین که اسکلت اصلى دار را به همراه راست روها تشکیل مى دهند.o راست روها: دو تیر عمودى موازى با هم که عمود بر سردار و زیردار قرار گرفته اند.o هاف: میله اى استوانه اى شکل و نازکتر از چو
ملا مهر على خویى تبریزى زنوزى، از فضلا و ادباى اواسط قرن سیزدهم هجرى عهد محمد شاه قاجار می
باشد. موافق آنچه از کتاب بحر العلوم نام میرزا حسن زنوزى سالف الترجمة نقل شده،
عالم عارف فاضل جامع حکیم منجّم کثیر الکنایة و سریع القلم و در اکثر علوم متداوله
خبیر بود، نخست از فضلاى خوى درس خواند پس بنواحى عراق و خراسان و اصفهان مسافرت
کرد و از افاضل آن نواحى بسیارى از علوم را تحصیل نمود و به نجوم و احکام نجومى
دیگر راغب‌ تر بود. در مغازله و معاشقه اشعا
ملا مهر على خویى تبریزى زنوزى، از فضلا و ادباى اواسط قرن سیزدهم هجرى عهد محمد شاه قاجار می
باشد. موافق آنچه از کتاب بحر العلوم نام میرزا حسن زنوزى سالف الترجمة نقل شده،
عالم عارف فاضل جامع حکیم منجّم کثیر الکنایة و سریع القلم و در اکثر علوم متداوله
خبیر بود، نخست از فضلاى خوى درس خواند پس بنواحى عراق و خراسان و اصفهان مسافرت
کرد و از افاضل آن نواحى بسیارى از علوم را تحصیل نمود و به نجوم و احکام نجومى
دیگر راغب‌ تر بود. در مغازله و معاشقه اشعا
گوشه ای از حدیث اوضاع ترکان در آخرامان (منظور از ترکها شامل روسها و ترکیه و بعضی از ملل اروپای شرقی است)
از احادیث مربوط به ترکان ، حدیثى است که مى گوید ترکان دوبار شورش مى کنند . اصل حدیث از ابن حماد به نقل از مکحول است که پیغمبر فرمود : ترکان دو بار شورش مى کنند : یک بار که آذربایجان را ویران مى کنند ; بار دوم آن قدر پیش مى آیند که اسبان شان را کنار ساحل فرات مى بندند ; اما پس از آن ترکى باقى نمى ماند . . . ارطاة نقل مى کند : سفیانى با ترکان مى جنگد و
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها