نتایج جستجو برای عبارت :

توغرور مرت بشکستی

رفتی و نماندی و کشاندی

                                                               سوزاندی و راندی و نشاندی

دل دادم و دل بستم و کندم

                                                                  بشکستي و خَستی و رماندی
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها